Inregistrare Brevet de Inventie la OSIM

Posted in Activitate, Featured | Comments Off on Inregistrare Brevet de Inventie la OSIM

Baza legala nationala pentru inregistrarea brevetelor de inventie in Romania

 • Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de inventie
 • Legea nr. 203 din 22 mai 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie
 • H.G. nr. 152 din 30 aprilie 1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a legii nr. 64/ 1991
 • Legea nr. 383 din 13 iunie 2002 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare al acestora
 • Legea nr. 73 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea O.G. nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • Legea nr. 93/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie
 • O.G. nr. 32/1996 pentru ratificarea Acordului dintre guvernul Romaniei si Organizatia Europeana de Brevete privind cooperarea in domeniul brevetelor

Baza legala internationala pentru inregistrare brevete

 • Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale in forma revizuita la Stockholm, 1967
 • Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internationala a brevetelor
 • Tratatul de Cooperare in domeniul brevetelor – PCT
 • Regulamentul de aplicare a PCT
 • Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului microorganismelor
 • Acordul de la Marrakech privind constituirea OMC – Acord TRIPS.

inregistrarea brevetelor de inventie

DREPTUL LA BREVET
Dreptul la brevetul de inventie apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi.
Sunt exceptate de la aceasta prevedere:

 • inventiile realizate de salariati in exercitarea unui contract de munca ce prevede o misiune inventiva incredintata in mod explicit, care corespunde cu functiile sale; inventatorul beneficiaza de o remuneratie suplimentara stabilita prin contract. Dreptul la brevet apartine unitatii producatoare.
 • inventiile rezultate dintr-un contract de cercetare, in lipsa unei clauze contrare; dreptul la brevetul de inventie apartine unitatii care a comandat cercetarea, inventatorul avand dreptul la o remuneratie suplimentara stabilita prin act aditional la contract.

INVOCAREA PRIORITATII
Solicitantii – persoane fizice sau juridice romane – beneficiaza de prioritatea unui depozit national reglementar, anterior constituit in Romania, daca solicita in termen de 12 luni de la data constituirii sale, acordarea unui brevet de inventie.

Solicitantii – persoane fizice sau juridice romane sau straine – beneficiaza de dreptul de prioritate de expozitie cu conditia ca cererea de brevet de inventie sa fie depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in termen de 6 luni de la data introducerii intr-o expozitie internationala organizata pe teritoriul Romaniei sau in statele membre ale conventiilor la care Romania este parte, a produsului realizat conform inventiei.

BREVETAREA INVENTIILOR IN STRAINATATE
Art. 45 al Legii nr. 64/1991 modificata conform Legii 203/2002 precizeaza ca brevetarea in strainatate a inventiilor create de persoane fizice romane pe teritoriul Romaniei se face numai dupa inregistrarea cererii de brevet de inventie la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Solicitarea de brevetare in strainatate se poate face numai dupa expirarea unui termen de 30 zile de la data depozitului reglementar si se aduce la cunostinta Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci de catre solicitant.

Brevetarea in strainatate a inventiilor din domeniul apararii si sigurantei nationale create pe teritoriul Romaniei carora li s-au atribuit caracter “secret de stat” se va face numai cu aprobarea institutiilor care au atribuit acest caracter.

In vederea brevetarii in strainatate a inventiilor, solicitantii sau titularii de brevet romani pot beneficia de sprijin financiar, potrivit legii.

INREGISTRAREA BREVETELOR DE INVENTIE IN MAI MULTE TARI
In functie de interesul solicitantului, brevetarea in strainatate se poate face:

 • pe cale nationala
 • pe cale internationala
 • pe cale regionala

REPREZENTAREA PRIN MANDATAR AUTORIZAT IN SCOPUL INREGISTRARII BREVETELOR DE INVENTIE
Persoanele fizice sau juridice indreptatite la eliberarea brevetelor pot beneficia de asistenta unui consilier in proprietate industriala, autorizat.

INVENTIA BREVETABILA
O inventie este brevetabila daca este noua, rezulta dintr-o activitate inventiva si este susceptibila de aplicare industriala.

Inventia brevetabila poate avea ca obiect un produs sau un procedeu in toate domeniile tehnologice. Inventiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile daca se refera la:

 • a) un material biologic din mediul natural sau produs prin orice procedeu tehnic, chiar daca inainte se producea in natura;
 • b) plante sau animale, daca realizarea tehnica a inventiei nu se limiteaza la un anumit soi de plante sau la o anumita rasa de animale;
 • c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic si un produs, altul decat un soi de plante sau o rasa de animale, obtinuta pe aceasta cale;
 • d) un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secventa sau secventa partiala a unei gene, chiar daca structura acelui element este identica cu structura unui element natural.

Nu sunt brevetabile inventiile a caror exploatare comerciala este contrara ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele daunatoare sanatatii si vietii persoanelor, animalelor sau plantelor si care sunt de natura sa aduca atingeri grave mediului, cu conditia ca aceasta excludere sa nu depinda numai de faptul ca exploatarea este interzisa printr-o dispozitie legala, soiurile de plante si rasele de animale, procedeele esential biologice pentru obtinerea plantelor sau a animalelor, inventiile avand ca obiect corpul uman in diferitele stadii ale formarii si dezvoltarii sale, precum si simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secventa sau secventa partiala a unei gene, descoperirile, teoriile stiintifice, metodele matematice, realizarile cu caracter estetic.

OBIECTUL INVENTIEI
Obiectul inventiei brevetabile poate fi din orice domeniu al activitatii practice.

Inventiile care au ca obiect un produs pot fi:

 • masini, aparate, scule, dispozitive, mecanisme, organe de masini, utilaje, agregate, instalatii, circuite si aparate electronice sau electrotehnice, sisteme de comanda sau de protectie, elemente de constructie, inclusiv materiale de constructii, mobilier, articole de uz casnic, jucarii, instrumentar medical, instrumentar pentru grafie, instrumente muzicale etc.. Aceste produse vor fi definite tehnic prin elemente constitutive, rolul functional al fiecarui element, legatura dintre acestea, relatii constructive, functionale si de pozitie dintre elementele constitutive etc.
 • substante chimice si biologice, cu exceptia celor care exista in natura si asupra carora nu s-a actionat printr-un efort creator. Aceste produse vor fi definite prin formula chimica si proprietatile lor fizico-chimice, curative, profilactice, insecticide, fungicide sau alteproprietati. Dupa caz, substantele chimice sau biologice se definesc si prin radicalii substituenti, structura moleculara sau prin alte caracteristici care le individualizeaza sau le identifica
 • amestecuri (fizice sau fizico-chimice) care se definesc prin componentele lor, raportul cantitativ al acestora, structuri, proprietati fizice sau chimice, dupa caz, prin alte proprietati care le individualizeaza si care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme
 • microorganisme nou create sau izolate prin selectie cu efecte mutatorii; ele vor fi definite prin caracteristicile morfologice, taxonomice, biochimice sau fiziologice si efecte de cultura sau alte efecte specifice folosirii lor.

Inventiile care au ca obiect procedee sau metode vor fi definite ca succesiuni logice de operatii caracterizate prin etape (faze), ordinea lor de desfasurare, conditiile initiale (materii prime, parametrii), conditii tehnice de desfasurare, mijloacele tehnice utilizate (utilaje, instalatii, dispozitive, aparatura, catalizatori), produsele sau rezultatele finale.

Sunt considerate procedee activitatile care au ca rezultat obtinerea sau modificarea unui produs.

Sunt considerate metode activitatile care au rezultate de natura calitativa (masurare, analiza, reglare, control, diagnosticare sau tratament medical).

Procedeele biologice sau genetice au particularitati specifice, si anume pentru procedeele biologice: indivizii de la care se porneste modul de actionare asupra acestora (selectie individuala, hibridare, poliploidie, transfer genetic, tratare cu agenti chimici sau fizici), conditiile de mediu in care se desfasoara, iar pentru procedeele genetice: separarea ARN si ADN, secvente ADN, modificare a secventelor ADN, clonare, sinteze ARN si ADN, acestea putand fi insotite de procese chimice sau biologice.

Metodele de tratament se definesc prin modalitatile specifice de interventie asupra organismelor vii: natura, mijloacele utilizate (aparatura, medicamente, agenti fizici, chimici si balneologici, dezinfectanti etc.), parametrii tehnici (doze, intervale de timp, durate, temperaturi, concentratii, parametrii agentilor fizici sau balneologici), calea de actiune sau de administrare.

Simpla posologie a unui medicament nu este brevetabila.

Programele pentru calculator, in sine, nu sunt inventii. Protectia programelor pentru calculator se realizeaza prin alte forme de proprietate intelectuala. Totusi, nu pot fi excluse de la brevetare inventiile care intrunesc conditiile prevazute de art. 7 alin. 1 si 2 din lege, numai pentru faptul ca acestea contin si elemente sau programe pentru calculator.

PERIOADA DE GRATIE
Divulgarea inventiei nu este luata in considerare daca a intervenit in intervalul de 6 luni inaintea datei de depozit a cererii de brevet si daca rezulta direct sau indirect ca urmare a:

 • a) unui abuz evident in privinta solicitantului sau;
 • b) faptului ca solicitantul a expus inventia intr-o expozitie internationala oficiala sau oficial recunoscuta, organizata in statele parti la tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte.

PROTECTIA PROVIZORIE
In cazul in care cererea de brevet de inventie este publicata in conformitate cu prevederile art. 23 al legii nr. 64/1991 modificata conform Legii 203/1991, persoana fizica sau juridica indreptatita la eliberarea brevetului beneficiaza, provizoriu, de aceleasi drepturi conferite titularului de brevet, si anume: dreptul exclusiv de exploatare a brevetului de inventie, pe durata de valabilitate a acestuia.

Protectia provizorie incepe la data publicarii cererii de brevet.

Incalcarea drepturilor decurgand din cererea de brevet de inventie, in perioada de protectie provizorie de catre terti atrage pentru persoanele vinovate obligatia de despagubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despagubirilor fiind executoriu dupa eliberarea brevetului.

DURATA BREVETULUI DE INVENTIE
Durata de valabilitate a unui brevet de inventie este de 20 de ani, cu incepere de la data constituirii depozitului national reglementar.

Pentru brevetul european durata prevazuta la alin. 1 curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet, conform Conventiei brevetului european. Pentru produsele medicamentoase sau produsele fitosanitare brevetate se poate obtine o protectie suplimentara, in conditiile legii.

REGIMUL DE TAXE
Inregistrarea, publicarea si examinarea cererilor de brevet de inventie, invocarea prioritatii, eliberarea brevetelor de inventie, mentinerea in vigoare a acestora sunt supuse taxelor la termenele si in cuantumul stabilit de lege (Legea nr. 383/2002, Anexa 1).

Pe intreaga valabilitate a brevetului titularul este obligat anual la plata taxelor de mentinere in vigoare a brevetului.

Neplata acestor taxe atrage dupa sine decaderea titularului din drepturile decurgand din brevet.

Decaderea titularului din drepturi se publica.

Taxele pentru procedurile privind brevetul de inventie, anexa nr. 1, se platesc de catre persoanele fizice si juridice in cuantum dupa cum urmeaza (cap. I Legea 383/2002):

 • a) 50% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca este un agent economic cu cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica decat echivalentul in lei a 2 milioane euro, respectiv 25%, daca este institutie publica sau unitate nonprofit;
 • 25% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca este persoana fizica si are si calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic de patru ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, in ultimele 12 luni;
 • 10% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca este persoana fizica si are si calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic de trei ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, in ultimele 12 luni;
 • 5% din cuantumul fiecarei taxe datorate ,daca este persoana fizica si are si calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic de doua ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, in ultimele 12 luni.

REVALIDAREA BREVETULUI DE INVENTIE
In cazul decaderii din drepturi a titularului de brevet ca urmare a neplatii taxelor de mentinere in vigoare la termenele prevazute de lege, acesta poate cere la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci revalidarea brevetului pentru motive intemeiate, in termen de 6 luni de la data publicarii decaderii.
Revalidarea este supusa unei taxe si se publica, dupa acordare, de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

ANULAREA BREVETULUI DE INVENTIE
Brevetul de inventie poate fi anulat, in tot sau in parte, la cererea unei persoane interesate, in cazul in care se constata ca la data inregistrarii cererii de brevet de inventie, nu erau indeplinite conditiile pentru existenta unei inventii brevetabile.

Cererea de anulare se poate face in tot cursul duratei de valabilitate a brevetului si se judeca de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti.

Hotararile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararile Curtii de Apel Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea Suprema de Justitie in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararea de anulare, in tot sau in parte, definitiva si irevocabila, se inregistreaza la OSIM de catre persoana interesata. Mentiunea anularii se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 60 de zile de la inregistrarea hotararii la OSIM.

TRANSMITEREA DREPTURILOR
Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului si drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise in tot sau in parte..

Transmiterea se poate face prin cesiune sau pe baza de licenta exclusiva sau neexclusiva, precum si prin succesiune legala sau testamentara.

Transmiterea produce efecte fata de terti numai incepand cu data publicarii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala a mentiunii transmiterii inregistrate la OSIM.